• bos.jpg
 • weekend.jpg
 • speeltuin.jpg

Binnen N-Joy 4 kidz gelden er algemene doelstellingen, waaronder:

 • Bieden van respijtzorg
 • Nieuwe vaardigheden ontwikkelen in een veilige gestructureerde omgeving
 • Het bieden van professionele begeleiding en toezicht
 • Het leren omgaan met conflicten (oorzaak / gevolg)
 • Dagelijkse taken begrijpen en deze kunnen uitvoeren
 • Middels een positieve benadering maximaal leerrendement behalen

Naast deze algemene doelstellingen worden er middels een plan van aanpak individuele doelen per kind opgesteld, in overleg met ouders/verzorgers.
Verder staat de zelfredzaamheid van het kind centraal. Door middel van diverse methodieken worden de aanwezige sociale zelfredzaamheid van het kind vergroot. Hierbij staan drie doelstellingen centraal:

 • De kennis over de inhoud van sociale vaardigheden wordt vergroot, het kind leert uit welke stappen een vaardigheid is opgebouwd en wanneer deze sociale vaardigheid te gebruiken is.
 • Uitbreiding van gedragsrepertoire van het kind. Het kind kan de sociale vaardigheden in zijn gedrag benoemen, kan verschillende sociale vaardigheden in zijn gedrag laten zien, gebruiken en hiertussen wisselen.
 • Meer zelfvertrouwen vergaren in sociale situaties. Het verworven zelfvertrouwen generaliseert naar situaties buiten N-Joy 4 kidz en leidt ertoe dat het kind uiteindelijk zonder spanning een sociale situatie durft aan te gaan.

Fysieke zelfredzaamheid speelt een belangrijke rol binnen N-Joy 4 kidz. Een kind heeft fysieke zelfredzaamheid nodig om activiteiten te verrichten, die nodig zijn om zich zelfstandig in verschillende situaties te kunnen verzorgen.
Hierbij wordt aandacht besteed aan de motorische vaardigheden (coördinatie, planmatig handelen en vaardigheden zoals schrijven, knippen en plakken), de lichaamshouding van het kind, het zichzelf kunnen verplaatsen en zelfverzorging.

Daarnaast is er nog sprake van financiële zelfredzaamheid. Dit is een basisvoorwaarde om zelfstandig te kunnen functioneren in een steeds complexere samenleving, met name voor jongeren vanaf 16 jaar. Bij goed financieel beheer kan een jongere participeren in de maatschappij en kan risicovol gedrag worden voorkomen. Binnen N-Joy 4 kidz vindt er geen budgetbeheer plaats, maar wordt er aandacht besteed aan de waarde en betekenis van geld.

Een kind is zelfredzaam wanneer er een adequate en gelijkwaardige combinatie van participatie plaatsvindt binnen de diverse facetten van de zelfredzaamheid.