• privacy.jpeg

N-Joy 4 kidz verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten en medewerkers. Wij dienen zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Hiervoor hebben wij een privacyreglement.

Enkele belangrijke onderwerpen vindt u hier op een rij. Voor het volledige privacyreglement kunt u contact opnemen met Tessy Gardeniers.

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Organisaties mogen persoonsgegevens alleen verzamelen en verder gebruiken voor een duidelijk omschreven doel. Dat doel moeten zij vooraf bepalen, dus voordat zij met het verzamelen van de gegevens beginnen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Onderstaande persoonsgegevens van een cliënt worden verwerkt

1 naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens
2 het burger service nummer
3 nationaliteit en geboorteplaats
4 gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de cliënt
5 gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt, voor zover die noodzakelijk zijn voor de begeleiding van het kind
6 gegevens betreffende de aard en het verloop van de begeleiding
7 gegevens met het oog op de organisatie van de begeleiding
8 gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van de financiële vergoeding voor de geleverde zorg
9 gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders, voogden of verzorgers van de cliënt
10 andere dan de onder 1 tot en met 9 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling

Deze gegevens worden tijdens een intakegesprek verzameld.
Daarnaast gaat het om verslagen, beschikkingen, rapporten met adviezen en diagnoses van deskundigen en eventueel rapporten van de rechtbank. Deze gegevens verkrijgen wij via ouders/verzorgers en/of de cliënt en/of vanuit de verschillende gemeenten. N-Joy 4 kidz en de gemeenten gebruiken hiervoor (veelal) het zogenaamde ‘1 gezin 1 plan’. Indien nodig kan N-Joy 4 kidz ook informatie opvragen bij de school van de cliënt, bij andere hulpverleningsinstanties of (indien noodzakelijk) bij de Raad voor de Kinderbescherming. Voor het opvragen van deze informatie wordt tijdens het intakegesprek schriftelijke toestemming aan ouders/verzorgers/cliënt gevraagd.

Beveiliging en geheimhouding

-       De directie draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

-       Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens, zal de directie via een wachtwoordbeveiliging de verschillende medewerkers toegang geven tot bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun werkzaamheden dit vereisen.

-       Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit protocol en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit protocol de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

-       Er is een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. N-Joy 4 kidz sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie of wissen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Behoudens gewichtige redenen zal Tessy Gardeniers een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens.

Bewaartermijnen

De dossiers van oud cliënten worden dusdanig bewaard zodat zij voldoen aan een wettelijke bewaarplicht; tenminste 15 jaar.